برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

واحد امور مالي

واحد اداری و مالی
 
 

رییس امور مالی : آقای یاشار بخشی شایان 35255000
مسئول درآمد: 
آقای اکبر آبراهه

:فعالیتها 

اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم جهت:
1- تهیه و تدوین صورتهای مالی بیمارستان از طریق نظارت مستمر بر عملیات مالی و محاسباتی،نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق این آیین نامه و اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری و ارائه گزارشات موردی به مدیر مرکز
2-هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی مرکز و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی
3- تبادل اطلاعات مالی مرکز حسب مورد با دستگاههای نظارتی قانونی با هماهنگی مقام مسئول مرکز .
4-پیگیری و نظارت مستمر بر صحت وصول به موقع درآمدهای مرکز
5- تجزیه و تحلیل هزینه و درآمد واحدهای مختلف با نظارت بر عملکرد مالی واحدهای مختلف مرکز و ارائه راهکارهای مناسب به مسئولین مافوق.
6- شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال منقول و غیر منقول،ماشین آلات،تجهیزات و دارایی ها.
7-اجرای عملیات مالی در چهارچوب بودجه تفصیلی مصوب هیات امنائ دانشگاه
8- شرکت در کمیسیون مناقصات و مزایدات بعنوان بالاترین مقام مالی
9- اعمال کنترل داخلی و همکاری با حسابرس داخلی و مستقل دانشگاه
کارپرداز : آقای غفارزاده