برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

رییس ومدیرآزمایشگاه

ریاست آزمایشگاه مرکزی استان جناب آقای دکتر خلیلی
شرح وظایف:
 • ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها و بخش های مختلف آزمایشگاه و تلاش در رفع نواقص و مشکلات مربوطه
 • شناسایی منابع بالقوه بروز خطا در واحد های  آزمایشگاه و برنامه ریزی جهت اقدام پیشگیرانه
 • برقراری ارتباط موثر با کارکنان آزمایشگاه وگروه های دریافت کننده خدمات و بررسی میزان رضایتمندی آنان با نظرسنجی و رسیدگی به شکایات مرتبط
 • نظارت مستمر بر مراحل پذیرش و جوابدهی بیماران
 • نظارت مستمر بر انجام صحیح آزمایش ها و ارائه پیشنهادات مقتضی به مسئولین ذیربط
 • نظارت بر اجرای دقیق برنامه های کنترل کیفی داخلی و خارجی و انعکاس آنها به واحد های ذیربط
 • نظارت بر رعایت و اجرای اصول مستندسازی در آزمایشگاه شامل تدوین مدارک و نگهداری سوابق
 • نظارت بر تامین فضای کار مناسب آزمایشگاه از لحاظ فیزیکی و ایمنی و نیز اطمینان از ایمنی کارکنان در برابر مخاطرات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک
 • شرکت در جلسات شورای اداری اداره به منظور بررسی مشکلات آزمایشگاه و ارائه طریق و مطرح کردن پیشنهادات مناسب جهت پیشبرد اهداف آزمایشگاه
 • همکاری در انجام طرح های تحقیقاتی با اساتید و دانشجویان دانشگاه
 • انجام کلیه امورات محوله از طرف مسئول مافوق در حوزه وظایف تعریف شده
مدیریت آزمایشگاه مرکزی استان جناب آقای رادمهر
شرح وظایف:
 • نظارت بر امور کارکنان در انجام وظایف محوله، حضور غیاب، رعایت سلسله مراتب اداری و...
 • نظارت مستمر بر روند خرید، انبارداری، اموال و صندوق های آزمایشگاه
 • انجام امورات مددکاری
 • نظارت بر وظایف کارکنان خدماتی و امورات خدماتی
 • تایید اسناد کارکرد روزانه آزمایشگاه
 • نظارت بر تنظیم درخواست های خرید و تایید اسناد مربوطه
 • بررسی و تایید قبض انبارها و حواله انبارها
 • رعایت و نظارت بر صرفه جویی تجهیزات و مواد مصرفی در آزمایشگاه
 • شرکت در جلسات شورای اداری اداره به منظور بررسی مشکلات آزمایشگاه و ارائه طریق و مطرح کردن پیشنهادات مناسب جهت پیشبرد اهداف آزمایشگاه
 • همکاری در انجام طرح های تحقیقاتی با اساتید و دانشجویان دانشگاه
 • انجام کلیه امورات محوله از طرف مسئول مافوق در حوزه وظایف تعریف شده