برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

نمونه گيري بانوان

نمونه گیری بانوان
در مساحت 75 متر مربع واقع در طبقه همکف آزمایشگاه استان بخش پذیرش بانوان
خونگیری روزانه بالغ بر 600 مراجعه کننده پذیرش شده آزمایشگاه استان

کارکنان بخش:
خانم خلیلی کارشناس ارشد آزمایشگاه (سوپروایزر بخش)
خانم اکبرزاده
کاردان آزمایشگاه
خانم رهبر کاردان آزمایشگاه
خانم آقامحمدی کاردان آزمایشگاه
خانم قاسمی کاردان آزمایشگاه
خانم عبدل زاده کارشناس آزمایشگاه