برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

نمونه گيري مردانه

بخش نمونه گیری مردانه
در مساحت 35 متر مربع واقع در طبقه همکف آزمایشگاه استان بخش پذیرش آقایان
خونگیری روزانه بالغ بر 350 نفر از مراجعه کنندگان پذیرش شده آزمایشگاه استان

کارکنان بخش:
آقای اصغری کاردان آزمایشگاه (سوپروایزر بخش)
آقای بیگلر بیگی کارشناس آزمایشگاه
آقای کریم نژاد کارشناس آزمایشگاه
آقای  نوبخت کارشناس آزمایشگاه
خانم خرم متصدی پاسخگویی